Du er her: Forside /
Landmænd-traktor-vogn-655

Spørgsmål og svar om biogødning (spildevandsslam)

  

Spørgsmål Kan jeg modtage biogødning (slam) på alle arealer?

 

Ja, ifølge Slambekendtgørelsen kan biogødning udbringes på alle arealer med en gødningsnorm. Dog må biogødning ikke udbringes forud for fortærbare afgrøder såsom gulerødder, kartofler mv. Desuden må det ikke udbringes på arealer, hvor der ved tøbrud eller regnskyl er risiko for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.

 

SpørgsmålKan jeg få biogødning (slam) hvert år?

 

Ja, der kan modtages biogødning hvert år. Det er alene bedriftens fosfor- og kvælstofkvote, der styrer, hvor store mængder, der kan modtages.

 

SpørgsmålKræves der en miljøgodkendelse?

 

Nej. Kommunen skal dog orienteres senest 8 dage før udspredning – og der er sjældent problemer med at få lov til at udbringe. 

 

SpørgsmålHvilke næringsstoffer indeholder biogødning (slam)?

 

Det er der stor forskel på, og der kan således ikke gives et præcist svar. Men ofte modtager man omkring 90 kg P og 150 kg N/ha, mens indholdet af K er lavt. Desuden indeholder biogødning en række mikronæringsstoffer.

 

Spørgsmål Indeholder biogødning kalk?

 

Generelt nej. Det meste biogødning, HedeDanmark håndterer, har ikke en kalkvirkning.

 

SpørgsmålSkal næringsstofferne indgå i gødningsregnskabet?

 

Ja. Det bliver indberettet til Landbrugsstyrelsen, hvad der er leveret til de enkelte landmænd, og dette bliver fortrykt på indkaldelsen til gødningsregnskabet. 

 

SpørgsmålHvad er udnyttelseskravet til kvælstoffet i gødningsregnskabet?

 

45 %.

 

Spørgsmål Kan der opnås den udnyttelse af kvælstoffet, som skal indgå i gødningsregnskabet? 

 

Ja, men sjældent i det første år. En lang række forsøg viser, at der udnyttes ca. 30 % i det første år og ca. 15 % i år to. I de følgende år frigives der yderlig noget af det organiskbundne kvælstof. Samlet vil man således (mindst) få effekt af det kvælstof, som lovgivningen kræver. Men nye modtagere skal måske flytte lidt rundt på N-kvoten det første år.

 

SpørgsmålSkal biogødning nedbringes?

 

Ja. Det meste biogødning skal nedbringes senest 6 timer efter udbringning. Der er ingen krav om, at nedbringningen skal ske med plov.

 

SpørgsmålLugter biogødning?

 

Ja, biogødning lugter. Der er dog stor forskel på hvor meget – det afhænger af anlæg, håndtering osv. Ofte leveres biogødningen få dage forud for udbringningen, så det er kun kort tid, det afgiver lugt på udspredningsarealet. Lugtmæssigt kan det således sammenlignes med at modtage husdyrgødning.

 

SpørgsmålMå man dyrke alle slags afgrøder efter udbringningen?

 

Loven siger, at der kun må dyrkes korn eller frøafgrøder til modenhed. 

 

SpørgsmålEr der taget analyser af al biogødning?

 

Ja, for at biogødning må udbringes på landbrugsjord, skal der foreligge en analyse af biogødningen.

 

SpørgsmålIndeholder biogødning tungmetaller og miljøfremmede stoffer?

 

Ja, men i mængder, der er uden sundhedsmæssig betydning. Grænseværdierne for tungmetallerne og miljøfremmede stoffer i Slambekendtgørelsen er nogle af de skrappeste i verden. Kravene er faktisk skrappere end for handelsgødning.   

 

SpørgsmålMedfører modtagelse af biogødning ekstra papirarbejde? 

 

Ja, kommunen skal i udspredningsåret modtage oplysninger for de marker, der har modtaget biogødning. Dette er dog papirer, der ofte som standard bliver udarbejdet i forbindelse med gødningsregnskabet for bedriften – så merarbejdet er beskedent.

 

SpørgsmålHar biogødning en positiv indvirkning på jordstrukturen?

 

Ja, ved udspredning af biogødning tilføres der en større mængde organisk materiale, som medvirker til at sikre en god jordstruktur. 

 

SpørgsmålEr der risiko for strukturskader ved tilførsel af biogødning?

 

Der er altid risiko for strukturskader, når man færdes i marken – og således også i forbindelse med udspredning af biogødning. Sandsynligheden er dog lille og væsentlig mindre, end hvis der modtages gylle. Biogødning udbringes ofte på stubjord efter høst, hvor jorden er tør og således ikke pakker. Efterfølgende pløjes jorden, hvorved overjorden løsnes. Da biogødning ikke udbringes i afgrøden, er der aldrig generende spor efter udbringningen i den eksisterende afgrøde.

 

SpørgsmålHvornår kan biogødning udbringes?

 

Forud for vinterafgrøder må slam udbringes fra høst og frem til såning. Forud for vårsæd må slam udbringes fra den 1/11 til 15/11 og igen fra 1/2 frem til såning. Vær dog opmærksom på reglerne for jordbearbejdning på hhv. sand- og lerjord. Tjek gerne med din plantekonsulent.

 

SpørgsmålMå biogødning oplagres i markstak?

 

Nej, det må dog oplagres ca. 14 dage i omlæsningsdepot forud for udspredningen. 

 

SpørgsmålEr det ikke bedre og sikrere at brænde biogødningen af?

 

Ingen kan med sikkerhed svare på det spørgsmål, men med den kendte viden på området er svaret NEJ. En Ph.d.-afhandling fra Danmarks Farmaceutiske Universitet (nu Københavns Universitet) konkluderer, at: ”Baseret på indeværende undersøgelser samt anden information konkluderes det, at der hverken fra laboratorie- eller feltundersøgelser er nogen indikation på, at dansk spildevandsslam udgør nogen risiko for landbrugsøkosystemer eller væsentlige jordbrugsfunktioner.”

 

SpørgsmålEr den tildelte fosfor overhovedet tilgængelig for planterne?

 

Ja, men ingen ved præcis hvornår. Fosfor er ofte hårdt bundet til jorden, og det må forventes, at efter en behandling i et rensningsanlæg er denne binding ikke blevet mindre. Mange er dog af den opfattelse, at hvis bare der er tilstrækkelige mængder fosfor i jorden, vil der aldrig opstå en mangelsituation. Ved at vedligeholde jordens fosforpulje er man således på den sikre side. En stor svensk undersøgelse viser, at tilgængeligheden er på linje med fosfor i husdyrgødningen. Nye danske undersøgelser bekræfter dette.

 

Spørgsmål
Hvad er den maksimale mængde biogødning, der må modtages?

 

Den maksimale mængde bestemmes af bedriftens kvælstof- og fosforkvote. Med hensyn til kvælstof må der som udgangspunkt maksimalt modtages, hvad der svarer til 170 kg total-N i organiske gødninger som et gennemsnit af bedriften. Bedriftens fosforkvote bestemmes af flere forskellige faktorer – blandt andet bedriftens beliggenhed, husdyrsammensætning (hvis nogen), øvrige gødningskilder med flere. Fosforloftet for biogødning er 30 kg P/ha. Tag gerne kontakt til din Planteavlskonsulent, hvis kvoterne skal beregnes.  
 

 

 

© HedeDanmark a/s | Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J. | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker