Du er her: Forside /
Landmænd-traktor-vogn-655

Næringsstoffer

Næringsstofmæssige konsekvenser af biogødning (spildevandsslam) som gødning.

De fleste modtagere af biogødning (spildevandsslam) modtager ofte omkring 90 kg P/ha - svarende til 3 års fosforbehov for planterne. Med denne mængde medfølger der ca. følgende mængde næringsstoffer:

 

Næringsstof  Mængde – kg pr. ha ved maks. dosering
Kvælstof, N 120-160
Kalium, K 5-10
Magnesium, Mg 5-10
Kulstof, C 1.000-2.000
samt en lang række mikronæringsstoffer i varierende mængder

 

Over for myndighederne er der et lovmæssigt krav om, at 45 % af kvælstoffet skal udnyttes. Det er derfor helt naturligt at spørge, om man kan være sikker på, at planterne får den mængde kvælstof stillet til rådighed, som lovgivningen kræver. For at undersøge dette er der gennem tiderne lavet en lang række landsforsøg. Her har formålet været at fastslå virkningen af kvælstoffet i slammet.
 

Resultatet af de mange forsøg er, at planterne (mindst) udnytter 45 % af kvælstoffet. Som alt andet organisk gødning skal det organisk-bundne kvælstof først frigives, før det kan optages i planterne. Resultatet af landsforsøgene viste, at ca. 30 % blev frigivet i det første år, ca. 15 % andet år efter udspredningen og ca. 10 % i de efterfølgende år. Samlet set frigives altså ca. 50 %.

 

Derfor anbefaler vi førstegangsmodtagere af slam, at de skal forsøge at flytte lidt rundt på bedriftens kvælstofkvote, så der tildeles lidt mere kvælstof på de arealer, der har modtaget biogødning. Året efter kan der spares en tilsvarende mængde kvælstof på arealet pga. eftervirkningen. Hvis man kontinuerligt modtager biogødning, vil det ikke medføre problemer. Problemstillingen adskiller sig ikke fra at skulle starte med at modtage husdyrgødning.
 

Fosfor – den primære årsag
Fosfor er ofte den direkte årsag til, at mange ønsker at modtage biogødning. Fosfor er et næringsstof, som er bundet meget hårdt til jordpartiklerne, og derfor er der kun en meget lille mængde, der er plantetilgængeligt. Det er – uanset om det er fosfor fra handelsgødning, husdyrgødning eller andre organiske produkter – en meget lille andel af det fosfor, der tilføres arealerne, der optages i udspredningsåret. Det gælder derfor om at have så stor en fosformængde i jorden, at der løbende kan frigives dette næringsstof til plantevæksten. Det er det, biogødningen kan være medvirkende til.

Afgrøderne optager mellem 15 og 30 kg P/ha pr. år. Ved tilførsel af 90 kg P/ha, vil der ikke være behov for yderligere fosfortildeling i de kommende tre år. Dette er under forudsætning af, at jordens P-tal er optimale. Hvis P-tallet er lavt på arealet, kan biogødningen være medvirkende til at hæve fosforniveauet på en billig måde. Ved meget lave P-tal kan det anbefales, at der fortsat tilføres fosfor i form af handelsgødning. Herved vil P-tallet være øget efter tre år. Du skal dog sikre dig, at bedriftens fosforkvote overholdes. 

Kontakt os

 Spildevandsslam telefon

Ring til os nu:

87 28 10 00

 Spildevandsslam mail

Skriv til os:

Find mailadresse

 Spildevandsslam kort

Find vores kontor:

Se vores kort

Spildevandsslam ansatte

Find medarbejderen:

Liste over ansatte

slam_mark

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Rho 3, Søften, 8382 Hinnerup | Linnés Allé 2, 2630 Taastrup | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker